ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Paul TJ James

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James Customer Service Impacts on Bank Policy in Bangkok, Thailand: A Qualitative Approach บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ Dr. Paul TJ James The Impact of Medical Tourism on Thai PrivateHospital Management: Informing Hospital Policy บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก