ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Pakorn Ubolkosold

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิศวกรรมศาสตร์ P. Ubolkosold, P. Saengudomlert, and N. Nimpitiwan Interactive browser-based digital communications laboratory วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก