ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Marties PiguingHilao

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Marties Piguing Hilaoรศ.เสาวภา วิชาดี Gender Differences in Mobile Phone Usage for Language Learning, Attitude, and Performances สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก