ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Marites P. Hilao

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Marites P. Hilao Reading Buddies: Tales with Morals – Diary of a Little Box – The Journey to America (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ จริยศาสตร์ View

 

หน้าหลัก