ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Lim LeeKian

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Mr. Lim Lee Kian Performance Expectation in Low Cost Airline Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก