ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Leonard Barnett

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Cultural Context and Service Quality: A study of Intercultural competence in the Thai Tourism Industry สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter Sustainable Tourism, Development and the Discerning Traveler: Conceptual Developments and Etiological Linkages between Sustainable Tourism, Postmodern and the Discerning traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ A.Leonard Barnett and Dr.Edward Carter 3. Knowledge Management, Cultural Knowledge and Intercultural Competence สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Cultural Tourism Sustainability and the High-END Discerning Traveler: How Discening is the Discerning Traveler (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Culture, Communication and Competence: Application of a Theoretical Model to Intercultural Interactions in a Service Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Management, Culture and Competence: Researching Cultural Interactions between Management, Staff and Customers in the Thai Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Leonard Barnett Intercultural Interactions, Culture and Knowledge Management: Research from the Thai Hospitality and Tourism Industry (คะแนนเต็ม 0.25 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Carter สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจท่านละ 0.125) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Tourism Sustainability and the High-End Traveler: Is The High-End Traveler Positive for Sustainability? สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter The Hospitality Industry and Culture: Researching the Influence of Culture on Interactions in Hotels in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter A Critique of the Discerning Traveler: Tourism, Sustainability and the Discerning Traveler สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Tourism and Hospitality Management and Intercultural Competence: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Management, Communication and Culture in the Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett Dr.Edward Carter Knowledge Management and Cultural Knowledge in Hospitality and Tourism: Investigating the Conceptual Linkages and Interactions between Knowledge Management and Culture สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter A Critical Analysis of Tourism, Development and the Discerning Travelers (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter Tourism Diversity and Development – The Effect of Culture and Knowledge Management: Research for Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter The Interaction of Culture and Knowledge Management: Research from Hospitality Industry in Thailand (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Leonard Barnett & Dr. Edward Gardner Leonard Carter Hospitality, Knowledge Management and Culture: Research from the Hospitality Industry (ค่าคะแนนผลงาน 0.40 แบ่งคะแนนกับ Dr. Edward Gardner Leonard Carter คนละ 0.20) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก