ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Jita Wanitkanchai

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Jita Wanitkanchai Assoc. Prof. Dr.Chutima Kedsadayurat A Behavioral Study of Generation Y Living in Bangkok with Regards to Misic Consumption and Digital Media Path นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก