ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Jintanan Kraisopa

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Jintanan Kraisopa and Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship between the Self-Perceived Cultural Values and the Job Satisfaction amongst Expatriates Working in Thai Organizations in Bangkok Metropolitan ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมด้านวัฒนธรรมและความพึงพอใจต่องานในสายตาของชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัทไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก