ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : James Montgomery Chow

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ James Montgomery Chow, Rosechongporn Komolsevin and Ratanasuda Punnahi Ethnocentrism and Rhetorical Sensivity in the New Media Age: A Case Study of Bangkok University Students นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก