ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Inpong Luanglath

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Dr.Inpong Luanglath (Dr.Paul) ASEAN Economic Community (AEC-2015) and Its Implication for the Education Market บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Determinaton of A Minimum Sample Size for Film-Induced Tourism Research บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Thailand's Industry Competitiveness before ASEAN Economic Integration (AEC-2015) บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Sample Size Determination in Nonfinite Population บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2556 บริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath AEC-2015: Economic Shock บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath AEC-2015: Economic Identity of the ASEAN Countries บริหารธุรกิจและการจัดการ วิเคราะห์การลงทุน View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Mobile Communication Devices and their Impact on Social Communication in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Quantitative Analysis for Firm’s Competitiveness Based on Innovation บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Measuring Interaction Effect by Latent Moderated Structural (LMS) Modeling for Mobile Device Usage in e-Learning in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Research-Based Learning as Innovation Teaching Method in Mathematics Education บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Inpong Luanglath Innovation Analysis for Business Productivity บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Buddhist Theory of Education for e-Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Thailand As A Visible Regional Education Hub บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath The Influence of China on Major Stock Markets บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath No Gender Difference in Risk Behavior บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Ms. Panita Klongtone (BUIC student) Online Shopping Behavior in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath STOCK PRICE ANALYSIS USING NEW LOG-LIKELIHOOD ESTIMATION บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath Entrepreneurial Intent of eBusiness among Students in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath Demand for Video Courseware in eLearning บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath New Log-Likelihood Estimation Function การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

 

หน้าหลัก