ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : He HongMei

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ He HongMei ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกมันสำปะหลังไทยไปจีน บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

 

หน้าหลัก