ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : David  Meredith

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. David Meredith English for Entrepreneurs II มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก