ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Anand Gulati

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ Anand Gulati, Pacharaporn Kesaprakorn, and Tunyaluck Anekjumnongporn The Relationship between Parents’ Self-Perceived Family Communication Pattern and Their Adolescents’ Social Networking Usage in Nakorn Ratchasima, THAILAND ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวในสายตาของผู้ปกครองและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก