ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : Ali Rahimi

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, R.Matsuoka Autonomy and Self-efficacy of College Students for Independent Digital Learning in Their Dead Time การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli Why Does Critical Literacy Hit a Snag in the Iranian EFL Setting การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli A Therapeutic Turn in Language Teaching การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli The Dynamicity and Flexibility of EFL Teachers' Role Identities in Language Institutes การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Masoud Rahimi Instrumental motivation, critical thinking, autonomy and academic achievement of lranian EFL learners การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Mina Asadi Sajed The Interplay between Critical Pedagogy and Critical Thinking; Theoretical ties and practicalities การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi, Tahereh Afrough, Mehrdad Zarafshan Foreign Language Learning Demotivation: A Construct Validation Study การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Rouhollah Askari Bigdeli The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions in Second Language Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Niloofar Seyed Golshan, Hooman Mohebi Virtual Reality as a Learning Environment in Iranian EFL Context: Personal, Technical, and Pedagogical การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Elham Daneshvar Written Corrective Feedback and Teaching Grammar การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi, Saberi M On the Effect of Personality and Efficacy on Second Language Instructors' performance การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi, Dara Tafazoli Error Analysis In Technology-Mediated Communication: Focus On EFL Writing In Synchronous And Asynchronous Modes Of Communication มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก