ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศศิประภา ชัยประสิทธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ พัทธ์ธีรา สุดยอด อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ The Impact of Product Components Strategies on Tourist’s Purchasing Thai Souvenir Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็ก (City Car) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ อิทธิพลของการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ (Below the line Marketing) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า : บริษัท เฮงกิจวัสดุ จำกัด The Effect of Customer Relationship Management on Customer Loyalty : Heng Kij Wasadu Co.,Ltd. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษาร้านอาหารอิ่มปลาเผา Service Quality Affecting Customer’s Loyalty : Im Pla Phao Restaurant บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง Surrounding Factors that Affects Decisional Making Process for Choosing Service Apartment Among Consumers Living in Klaeng, Rayong Province บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาถึงการตระหนักรู้ที่ส่งผลต่อความพร้อมในการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดคลองชัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน: ตะลิงปลิงแช่อิ่ม ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลอง 4 จังหวัดปทุมธานี ของผุ้บริโภคชาวต่างชาติ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ คุณสุพจน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ ความมีอิทธิพลของการเป็นผู้สนับสนุนด้านกีฬาต่อการจดจำตราสินค้าของผู้เข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ปัจจัยการออกแบบ Design Factors ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโคมไฟ handmade ร้าน Passion light by Palita ของผู้บริโภคชาวต่างชาติและชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเล่นเกมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การศึกษากระแสความนิยม ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าด้านอุปโภคบริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก