ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศศิธร ขาวบาง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ศศิธร ขาวบาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์2 ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก