ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศรีวรรณ์ ทาปัญญา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา สถานการณ์และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เป็นคนพิการและผู้สูงอายุ การบริการด้านบุคคล การเดินทางและการท่องเที่ยว View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบ หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA (กิจกรรมที่ 1) (แปล) การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA (กิจกรรมที่ 2 วิธีคัดเลือก) F&B การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา Key Determinants for Thai Food SMEs Success in Bangkok Metropolitan District (Shengtao Yu, Kasemson Pipatsirisak, Sriwan Thapanya) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก