ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม การเปรียบเทียบการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมในเมืองระหว่างผู้บริโภคกับนักลงทุนที่ไม่ใช่มืออาชีพ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม พฤติกรรมและความความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสนุกดรีมเวิลด์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผักอินทรีย์ของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติโครงการจักรยานสาธารณะปัน ปั่น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตู้ขาย Intelligence Wi-Fi Box ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ากระแสนิยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Communication Effectiveness of the TAT’s Campaign Called 12 Months, 7 Stars and 9 Suns บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Pongpun Anuntavoranich Wilert Puriwat. Acceptance and Use of SFA of Life Insurance Agents in Thailand: A Concept Paper บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์คิงส์ไอซ์แมนของลูกค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ คุณค่าตราคิงส์ไอซ์แมนจากฐานผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ Behaviors and Satisfaction of Dream World Amusement Park's Customers บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม RELEVANT FACTORS TO THE BEHAVIORS OF BANGKOK ART CULTURAL CENTER'S VISITORS บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการตู้ Wi-Fi แบบหยอดเหรียญของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม ทัศนคติต่อโครงการจักรยานสาธารณะ ปัน ปั่น ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การประชาสัมพันธ์ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Impact of perceived company's innovativeness, service quality, and customer satisfaction on repurchase of life insurance. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจ ติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แนวทางการกำกับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก