ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ว่องวีรวุฒิ ว่องวีรวุฒิ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ดร.ธนากรลิขิตาภิวัฒน์ อิทธิพลของระยะเวลาและฤดูกาลที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก