ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วีระเกียรติ รุจิรกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ (0.5 คะแนน) มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล และ อ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร (กร.) บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน ย้อนไปเป็นวัยใสใน Universal Studios ประเทศสิงคโปร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล บทร้อยกรองประกอบ Silde Presentation เรื่อง มิอาจละสายตาไปจากเจ้า ตอน เที่ยวกินอิ่มหนำ (1 คะแนน) มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ คำร้องเพลงดอกฟ้า มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentationเรื่อง มิอาจละสายตา ไปจากเจ้า ตอน ตระการตา มาริน่าเบย์ มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ บทร้อยกรองประกอบ Slide Presentationเรื่อง มิอาจละสายตา ไปจากเจ้า ตอน ตระการตา มาริน่าเบย์ มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วีระเกียรติ รุจิรกุล ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชา ศท.113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวหาร ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก