ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วีระพงศ์ มาลัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย The Effect of Internal Forces, External Forces, and Export Marketing Strategies on Export Performance บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก