ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วีรพงษ์ พวงเล็ก

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคต่อโฆษณาที่ละเมิด สิทธิผู้บริโภคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2554 นิเทศศาสตร์ วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับทัศนคติต่อการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคจากโฆษณาที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การสังเคราะห์งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวกับการสื่อสารในการทำงาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์การตระหนักรู้อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจากการเปิดรับสื่อเว็บไซต์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก