ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิไลวรรณ รัตนวิวัลย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วิไลวรรณ รัตนวิวัลย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำของลูกค้า FN FACTORY OUTLET บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก