ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสนใจสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดตรัง สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล องค์ประกอบความพึงพอใจการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล และ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล A Comparison of Satisfaction with Bangkok Tourism Marketing Strategies of Local and Foreign Tourists สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายค่านิยมแบบวัตถุนิยมของนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายความพึงพอใจรูปลักษณ์ตนเองของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกขัดแย้งทางบทบาทของวัยรุ่นไทย สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล The Influence of Nationality on Tourists ’Satisfaction towards the Performance of Bangkok Tourism Industry สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การเปรียบเทียบรายได้และการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล อ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ Gender Difference in Saving and Spending Behaviors of Thai Students สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล ปัจจัยในการทำนายพฤติกรรมการออมของนักศึกษาในเขตกรุง เทพมหานคร สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล Students Facebook Usage and Academic Achievement: A Case Study of Private University in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับการใช้เฟซบุ๊ก สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View

 

หน้าหลัก