ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิไลพร คงเกิด

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด Teaching English in the Era of English Used as a Lingua Franca in Thailand การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด An Analysis of Students’ Perceptions toward Native and Non-Native English-Speaking Teacher and Their Second Language Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด A. Philip Mathias สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ แผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ ข้าวหอมนิล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิไลพร คงเกิด Code Switching and Code Mixing in Facebook Conversations in English among Thai users มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก