ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิเชียร วงศ์ณิชชากุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตค่าเฟ่ ตามย่านมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในตลาดคลองเตย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในรูปแบบของการชิงโชค เพื่อการจูงใจของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก