ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิสุทธิ์ศรี  จันทร์ประเสริฐ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ Polish your Grammar มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View

 

หน้าหลัก