ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิศรา เอกะหิตานนท์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Learn, Think, Act: Using Movies to Develop Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Teaching Communicative Writing – Activities and Ideas การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ บทความ Online Instructional Tools for the Wireless Generation การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ English Through Songs (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ STUDENTS' PERCEPTION AND BEHAVIOR of ACADEMIC INTEGRITY: A Case Study of a Writing Forum Activity การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วิศรา เอกะหิตานนท์ Using Questioning Model to Increase Students' Critical Thinking Skills thriugh Contemporary Music การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก