ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิวัฒน์ สรรพคุณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพตามกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการเรื่อง เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าเป็นสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2554 นิติศาสตร์ อ. วิวัฒน์ สรรพคุณ สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบทกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นตามกฎหมายต่างประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2556 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ ปัญหาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การป้องกันการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับงานภาพถ่าย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก