ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิลินดา นนทมาตร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ วิลินดา นนทมาตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์ บทความวิจัยการสื่อสารธุรกิจเพลงลูกทุ่งหญิงยอดนิยมกับการสร้างแบรนด์บุคคล กรณีศึกษาหญิงลี ศรีจุมพล นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก