ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิลาสินี ยนต์วิกัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมของผู้สูงอายุในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย SILVER Marketing: Strategy for Senior Market บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย วิวัฒนาการของการสร้างคุณค่าร่วม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย ปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของสมดุลแห่งสังคมเพื่อความยั่งยืน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย Factors Affecting Mobile Phone Purchasing Decision of Cambodian บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก