ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ อ.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล เรื่อง Tweet, Retweets for Oreo Touchdown นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

 

หน้าหลัก