ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิมพา มะนะ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.วิมพา มะนะ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness, And Self-Efficacy Toward Course Quality Of Hybrid Instruction Model ศึกษาศาสตร์ การสอน View

 

หน้าหลัก