ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วิทยา จั่นคล้าย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.วิทยา จั่นคล้าย และผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา จากนักบัญชี สู่ CEO บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก