ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัศพล ทักษิณทวีทรัพย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วัศพล ทักษิณทวีทรัพย์ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นมือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก