ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัลลภา ศรีทองพิมพ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ รศ.ดร.กัญญามน อินหว่าง กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการและความสำเร็จจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ อ.ภคมณฑ์ สาสะตานันท์ ระดับการนำค่านิยมองค์กรไปใช้ในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2556 บริหารธุรกิจ อ.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ กลยุทธ์การพัฒนาระบบการจัดการและความสำเร็จจากการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก