ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วันชัย อริยพุทธิพงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Sacrifice and Optimism Among Thai Masseuses บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Problem Gambling Prevention: Before, During, and After Measures สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Adolescent Gambling: A Narrative Review of Behavior and Its Predictors สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.วันชัย อริยพุทธิพงศ์ Anger concepts and anger reduction method in Theravada Buddhism สังคมศาสตร์ มนุษยวิทยา View

 

หน้าหลัก