ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัฒนา สุนทรธัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบทดสอบระหว่างข้อสอบเลือกตอบและข้อสอบอัตนัย วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาที่ทำโจทย์แบบฝึกหัดแตกต่างกันสองชนิด การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป   การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการหมุนของวงจรคุณภาพในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย การวิเคราะห์ข้อสอบ: กรณีศึกษาวิชาคุณค่าแห่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การประเมินผลการศึกษา View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย Facebook กับการติวคณิตศาสตร์กลุ่มเล็ก การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย เฟซบุ๊กกับการติวคณิตศาสตร์กลุ่มใหญ่ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ดร.ประภาศรี พรหมประกาย การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผลจากครูสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตา สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร รศ.นเรศร์ เกษะประกร โครงการรายงานวิจัยประเมินผลโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วางแผนและจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่สำนักงานคณะกรรมการการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ การแก้ปัญหานักศึกษาลอกกันในวิชาคณิตศาสตร์ (บทความวิชาการ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย อ.วนิดา คูชัยสิทธิ์ ความเชื่อมั่นของแบบวัดที่มีเป้าหมายของการวัดแตกต่างกันกรณีศึกษา: แบบประเมินผลการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ดร.ประภาศรี พรหมประกาย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (TBL) และการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ที่ส่งผลต่อปัจจัยผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนตาม TQF การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.วัฒนา สุนทรธัย ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย การสร้างแบบสอบมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียนบุคลากรในแผนกแม่บ้าน บริหารธุรกิจและการจัดการ View

 

หน้าหลัก