ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัฒณี ภูวทิศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วัฒณี ภูวทิศ เส้นทางสู่อาชีพนักเขียนอิสระ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ในการรายงานข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา ชื่อ การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบรรณาธิการตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา การสื่อข่าวขั้นสูงหลักแนวคิดและการปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก