ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วัฒณี ภูวทิศ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ วัฒณี ภูวทิศ เส้นทางสู่อาชีพนักเขียนอิสระ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์ และความน่าเชื่อถือของสื่อสังคมออนไลน์ในการรายงานข่าว นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. วัฒณี ภูวทิศ บทความวิจัยเรื่อง บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา ชื่อ การเขียนงานเชิงวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบาทเชิงจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ในการรายงานข่าวสารหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ บทบรรณาธิการตัวแทนเสียงของหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา การสื่อข่าวขั้นสูงหลักแนวคิดและการปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ Comparison of language in news reports of sexual orientation in Thai printed media and online media นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและบทบาทการนำเสนอสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคและการปรับตัวของโทรทัศน์ไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

 

หน้าหลัก