ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรางคณา ฤกษพะลิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์วรางคณา ฤกษพะลิน การศึกษาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหน้าที่พลเมืองให้แก่เยาวชนเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย: โรงเรียนเทศบาล 1 (ขจรเนติยุทธ) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก