ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล รศ. ดร. ชมนาด กิจขันธ์ Desirability of a Teaching and Learning Tool for Thai Dance Body Motion คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ GenLaban: A tool for generating Labanotation from motion capture data คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Movement characteristics of entire bodies in dancers' interaction คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Standardized Test System of Health-Related Physical Fitness for Thai College Students คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Ensemble Learning Based Model for Real Estate Project Classification คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ON THE FREQUENCY SPECTRUM OF TSUNAMI RADIATION คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ส่งนักศึกษาประกวดหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้ในเกม Fighting game ได้ลาดับที่ 4 และเป็นลาดับที่ 2 ในกลุ่มนักศึกษา (ได้รับเงินรางวัล $300 (2nd ranking student) คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Ensemble Learning Based Model for Real Estate Project Classification คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Standardized test system of health-related physical fitness for Thai college students คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Virtual Reality System for Fire Evacuation Training in a 3D Virtual World คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะการแสดงโดยใช้โน้ตเต้น คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

 

หน้าหลัก