ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรวงษ์ เอี่ยมสำอางค์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วรวงษ์ เอี่ยมสำอางค์ รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารภายในและการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก