ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรพจน์ ส่งเจริญ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ระบบบริหารจัดการ และเผยแพร่ ข่าว และสื่อประสมจากสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ เว็บไซต์เผยแพร่ ข้อมูลของพระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวัง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำชม พระราชวังในความดูแลสำนักพระราชวังแบบเสมือนจริง คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2554 วิทยาลัยนานาชาติ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมการบริหารจัดการสื่อผสมเพื่อใช้ในองค์กรทั้งในและต่างประเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การประชาสัมพันธ์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อประสมพระราชวังไทยแพเสมือนจริง http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ ผลงานสื่อสะสม หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 http://kingramamusic.org/ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ หนังสือ eBook สมุดภาพปริทัศน์พระราชวังไทย http://www.brh.thaigov.net/media/panobook วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ โปรแกรมนำเที่ยวเมืองไทย 360 องศา บนอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Thailand 360 : App for iOS) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The Refrigerator วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The Color Identity in Traditional Thai Bhuddist Temple วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ The design and presentation development of virtual Thai palaces: วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.วรพจน์ ส่งเจริญ Queen Saovabha Memorial Institute and Snake Farm Virtual Museum วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรพจน์ ส่งเจริญ The Virtual Exhibition in Honor of H.M. the King วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วรพจน์ ส่งเจริญ The design and development of virtual exhibition to propagate and conserve The exhibition in Honor of His Majesty the King by Office of H.M. Principal Private Secretary ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ. วรพจน์ ส่งเจริญ งานออกแบบหน่วยแสดงข้อมูลสื่อประสมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก