ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรนุช ปริยอนาคกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ วรนุช ปริยอนาคกุล สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ และความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องสำอางค์นำเข้าในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก