ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วรนาถ หมื่นวิชิต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.วรนาถ หมื่นวิชิต และ อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท งานตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร: บทบาทใหม่ของนักบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก