ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : วนิดา แสงสารพันธ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ การส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง นิติศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาโดย เขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะหน่วยรับการกระจายอำนาจตามกฎหมาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ งานวิจัยและพัฒนารูปแบบและกลไกการส่งเสริมการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่เขตพื้นที่การศึกษา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรูปแบบใหม่ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View

 

หน้าหลัก