ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์ รายงานวิจัยเชิงคุณภาพ : วินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก