ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ลักคณา วรศิลป์ชัย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar A Sense-Making Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chain Relationships: Case of Scientific Equipment Resellers in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.FarhadDaneshghar Gender Spread Analysis of Customer Knowledge for Competitive Advantage: Case of Beauty and Cosmetic Products in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย สรียา อัชณาสัย ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุงในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof. FarhadDanesghar A Qualitative Analysis of Knowledge Transfer in Global Supply Chains: Case of Thai Distributer of Imported Products บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (ความรู้) View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Prof.Dr.Farhad Daneshgar Low, C. Graham An Investigation of build vs. buy Decision for software acquisition. บริหารธุรกิจและการจัดการ การชาย View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย What is the Management Attitude of Leading Thai Organizations towards Currency Hedging Strategy in Today’s Dynamic Environment บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย Exchange Rate Management Strategies of Thai Companies บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

 

หน้าหลัก