ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ละออ บุญเกษม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Buyer Coalitions on JADE Platform บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม A Collaborative Platform for Buyer Coalition: Introducing the Awareness-based Buyer Coalition (ABC) System บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Forming Buyer Coalition Scheme with the Connection of a Coalition Leader บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ละออ บุญเกษม Preference Coalition Formation Algorithm for Buyer Coalition บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม ระบบมัลติเอเจนท์สำหรับการป้องกันการฟอกเงิน(A multi-agent system for anti-money laundering) วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Buyer Coalition Scheme with Data Mining บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Survey on Buyer Coalition Mechanisms บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Group Buy Multiple: A New Multi-Attribute Group Buying Scheme บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม Preference Coalition Formation Scheme for Buyer Coalition Services with Bundles of Items บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ละออ บุญเกษม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Buyer Coalition Scheme for Motivator and Trustee บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Multiple-Source Utility Scheme for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.ละออ บุญเกษม Hybridizing principles of the ELECTRE III method with case-based reasoning for a travel advisory system วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม An Awareness-based Meta-Mechanism for e-Commerce Buyer Coalitions บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ละออ บุญเกษม Survey on Trust in Buyer Coalition Schemes บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View

 

หน้าหลัก