ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ละอองทราย โกมลมาลย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ละอองทราย โกมลมาลย์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ เพ็ญจุรี คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก